Реализирани проекти


 • ОВОС “Изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на гр. Самоков” – юли 2010;
 • Оценка по чл. 99а, ал1 от ЗООС;
 • Техническа оценка на извършените рекултивационни и строително монтажни работи на рудник Медет – 1) „Рудник Медет. Управление и пречистване на води и мониторинг”; 2) „Хвостохранилище Медет. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените” – май 2010;
 • ОВОС „Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо” общ. Бойчиновци, обл. Монтана” – юли 2010;
 • Документация за преценка необходимостта от ОВОС на находище „Бени” – май 2010;
 • Документация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали – вулкански скали (трахиандезити) от находище „Локорско” – септември 2010;
 • Документация за издаване на разрешително по чл.37 от ЗУО на „Кабелкомерс” ООД;
 • План за управление на минните отпадъци на кариера „Ливаде” – януари 2011;
 • Обединен проект за рекултивация на два съседни обекта, стопанисвани от „Софинвест” ЕООД;
 • Депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна;
 • Бивша кариера за инертни материали в кв. Враждебна;
 • Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Долна баня;
 • Документация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на водна топлопреносна мрежа на гр. Етрополе;
 • План за управление на минните отпадъци на „Илинденци мрамор“ АД;
 • План за управление на минните отпадъци на цех „Копривлен“ – Копривленски мрамор“ ЕАД;
 • План за управление на минните отпадъци на кариера „Плочата“.

Comments are closed.