Проектиране


  • открит и подземен добив на полезни изкопаеми
  • рекултивация на нарушени терени – депа, кариери;
  • проекти, свързани с управлението на околната среда
  • програми за управление на минни отпадъци

Comments are closed.