Екологичен мениджмънт  • всички дейности, свързани с управление на околната среда на предприятията
  • оценки за въздействие на околната среда (ОВОС)
  • разрешителни (Комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и заусттване на води)
  • програми за управление на отпадъците в предприятията

Comments are closed.