За нас


Ние помагаме на предприятията за по-добрият им диалог и отчетност пред контролиращите управлението на околната среда държавни органи – РИОСВ, МОСВ, ИАОС и Басейнови дирекции.

 УПРАВИТЕЛ

Борислав Константинов Милушев

Образование:

Институция

 

1. Московски Геолого – Проучвателен Институт; 2. Национално Висше Училище за Индустриални Технологии и Мини в Алес – Франция (ENSTIMA)

Дати: от (месец/година)

 до (месец/година)

1.    9/1981 – 6/1986

2.  10/1992 – 7/1993

Получени степен(и) или диплом(и):

1. Магистър – минен инженер; 2. Магистър – инженер експерт по околната среда и минна безопасност

 Знание на чужди езици: (по скала от едно – много добре до 5 – базово)

 

език

четимо

говоримо

писмено

френски

1

2

2

руски

1

1

1

английски

3

3

3

Основни квалификации:

  • Експерт по околната среда и минна безопасност.
  • Екологични изследвания и изготвяне на проекти за ликвидирането на уранодобивни обекти и рекултивация на техногенно замърсени площи.
  • Изследвания в областта на техниките и технологиите за подземно излужване.
  • Оценки на въздействието  върху околната среда и екологични анализи.
  • Рекултивация на нарушени терени.

 Други умения, сертификати и лицензи:

  • Лиценз за независим експерт по ОВОС
  • Пълна проектантска правоспособност (екология и минно дело)
  • Управление на проекти, финансирани от ЕС

 

Comments are closed.