ОВОС


1. Доклад за ОВОС на “Проект за търсене и предварително проучване на декоративно-облицовъчни варовици от района на с.Румянцево, Ловешка област и изготвяне на геоложки отчет към 15.03.1997 година”- юни 1999.

2. Доклад за ОВОС на “Генерален проект за експлоатация на находище за скално облицовъчен материал “Дионисо” – с. Върбещница, област Врачанска” – декември 2000 г.

3. Доклад за ОВОС на мина “Балкан-2000” ЕАД – гр. Твърдица. Януари 2001.

4. Доклад за оценка въздействието на ПСОВ – гр. Димитровград върху околната среда. Фаза – предпроектни проучвания. Януари 2001

6. Доклад за ОВОС баластриера “Пет могили – запад”, кв. “Враждебна”, собственост на “Агростроймат” ООД – гр. София Проектна фаза: Работен проект – февруари 2001

7. Доклад за ОВОС на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Габрово и нейното разширение  – април 2001

8. Доклад за ОВОС на  проект “Добив на инертни материали от баластриера “Долни Богров””,  собственост на “Агростроймат” ООД – гр. София

9. Доклад за ОВОС на “Преустройството на част от бивша даракчийница в работилница за галванизация на малогабаритни детайли – гр. Габрово” февруари 2002 ВЕЕС.

10. Доклад за ОВОС на шламохранилището на “Лагун” ЕООД – гр. Твърдица 10.2001 г.

11. Доклад за ОВОС на свинекомплекса, месодобивния и месопреработвателния цех в гр. Шумен.

12. Доклад за ОВОС на депо за твърди нетоксични производствени отпадъци на “Фаянс” АД – гр. Каспичан.

13. Доклад за ОВОС на язовир “Левка” – Хасковска област.

14. Доклад за ОВОС на корекция на р. Марица от километър 11+308 до км 18+460 в района на с. Хаджиево

15. Доклад за ОВОС на баластриери “Негован” и “Чепинци”

Comments are closed.